Wëllkomm

Wëllkomm
17/05/2020 No Comments Homepage Peter Daalder

Karting Club Lëtzebuerg,

Ech sinn houfreg als Präsident vum Karting Club Lëtzebuerg äerch eisen Internetsite présentéieren ze kënnen. Laang huet et gedauert bis mer nees e fonktiounstüchtegen Comité zesummen gestallt kritt hunn. Elo hunn sech endlech déi richteg engagéiert Leit fonnt fir eppes fir den lëtzebuerger Kartsport ze maachen.

2006 gouf den Karting Club Lëtzebuerg gegrënnt an hat als Zil eis lëtzebuerger Piloten ze ënnerstëtzen. Dëst Zil bleiwt och mam neie Comité déi grouss Prioritéit. Vun 2006 bis 2010 huet den KCL den Wintercup op der Karting Piste zu Monnerech organiséiert, en internt Veräin- Championnat déi fir lëtzebuerger Verhältnisser ganz groussen Succès hat. Déi Eventer haten dem Veräin et erméiglecht och eis bescht Piloten vun deemols finanziell ze ënnerstëtzen. Op mir als KCL nees d’Chance kréien Compétitiounen zu Lëtzebuerg ze organiséieren, steet am Moment nach an de Stären. Allerdengs wärte mir all Idee nogoen, fir och an Zukunft nees Manifestatiounen ze organiséieren fir eise Sport ze promouvéieren an soumatt och eis Piloten maximal ze ënnerstëtzen. Zesummen matt der Sportscommissioun vum ACL (ACL Sport) fanne mir och bestëmmt eng Léisung, wéi mir nees kënnen Organisatiounen fir de Kartsport op lëtzebuerger Buedem an d’Liewen ruffen.

Als Präsident vum KCL, probéieren ech matt ganzem Häerz an Engagement alles Méigleches ze maachen fir matt menger 24 Joër laanger Erfahrung de lëtzebuerger Kartsport un ze dreiwen.

Ech soen eise Piloten, eisem Comité an aktive Memberen, a virun allem eise Partner an Sponsoren villmols Merci fir dat wat a kuerzer Zäit elo scho méiglech war. Dat motivéiert an léisst op eng erfollegräich Zukunft hoffen.

Villmols Merci

Matt sportlechen Gréiss

Mike Weis

About The Author